Thanh Tra Chính Phủ

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, với năng lực và uy tín của mình, An ninh Miền Bắc vinh dự được chọn là cơ quan bảo vệ tại mục tiêu chính trị tối quan trọng này, tập thể cán bộ, nhân viên và Ban Chỉ huy đội quyết tâm với khả năng cao nhất để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho mục tiêu khi làm nhiệm vụ.